Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

A. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.
b. KVG Houtbouw II BV: Hierna te noemen KVG
c. Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd. Tevens worden niet beschouwd als werkdag dagen met beperkende weersomstandigheden zoals ernstige regenval, dagen met vorst (lager dan 0 graden), dagen met hitte (hoger dan 25 graden).
d. Dagen: alle kalenderdagen
e. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan KVG zich tegen betaling jegens opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor opdrachtgever te verrichten.

B. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)aanbiedingen aan opdrachtgever en overeenkomsten met opdrachtgever waarbij KVG partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

C. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met KVG, voor uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

D. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij het bouwcontract schriftelijk is geaccordeerd door opdrachtgever en KVG.

E. Van toepassing is de ter hand gestelde en ondertekende versie van deze algemene voorwaarden.

F. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en zullen de KVG en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

G. De opdrachtgever met wie eenmaal een op basis van deze algemene voorwaarden reeds een overeenkomst is gesloten wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de KVG gesloten overeenkomsten akkoord te gaan. Hieronder valt derhalve ook meerwerk.

Artikel 2. Offerte (anders dan bouwcontract)
A. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

B. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen.

C. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens ten behoeve van de offerte. Wanneer onderdelen niet opgenomen zijn in de offerte wordt dit ook niet uitgevoerd door KVG; ook wanneer dit wel vermeld is in de vergunningstekeningen.

D. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door KVG of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van KVG. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door KVG gedaan.

Artikel 2 is niet van toepassing op een definitief bouwcontract.

Artikel 3. Aangaan overeenkomst
A. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging retour is ontvangen door KVG.

B. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft KVG tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

C. De verplichtingen van KVG gaan nooit verder dan door KVG mondeling of schriftelijk is bevestigd.

D. KVG is gerechtigd om bestellingen en/of diensten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de bestellingen en/of diensten te verbinden.

E. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen in de overeenkomst anders hebben afgesproken.

F. De kostenspecificatie zoals opgesteld door KVG is leidend bij het aangaan van de overeenkomst. Onderdelen die niet opgesomd zijn in de kostenspecificatie voert KVG niet uit.

Artikel 4. Medewerking opdrachtgever
A. De opdrachtgever stelt de KVG in de gelegenheid het werk te verrichten.

B. De opdrachtgever zorgt er voor dat de KVG tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de gegevens die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht.

C. De opdrachtgever staat in voor de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de aan KVG verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

D. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van KVG behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de opdrachtgever KVG daarvan tijdig in kennis te stellen. Indien toegang tot de bouw noodzakelijk is terwijl KVG werkzaam is dient hiervoor eerst toestemming gevraagd te worden aan de projectleider van KVG.

E. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen zoals in dit artikel verwoord, niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4C bepaalde, zijn de daaruit voortvloei- ende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is KVG bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

F. Het is niet toegestaan, om als opdrachtgever of als derde partij in dienst van de opdrachtgever, de bouwlocatie te betreden voor de eindoplevering. Dit behoudens toestemming van KVG.

G. De opdrachtgever of derden, werkzaam voor opdrachtgever, verrichten zelf geen werkzaamheden aan het bouwwerk tot en met de eindoplevering behoudens toestemming van KVG. Uitgezonderd hierop zijn de afbouwer, elektricien en installateur of loodgieter.

Artikel 5. Uitvoering
A. KVG neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

B. KVG bepaalt bij het uitvoeren van de overeenkomst de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke eisen zoveel mogelijk in acht.

C. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KVG het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

D. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zal de voor het gehele werk geldende prijs moeten worden betaald, verminderd met de besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de aannemer van het reeds voltooide werk.

E. KVG heeft recht op termijnverlenging indien de uitvoering wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs niet toegerekend kunnen worden aan KVG.

F. KVG is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Zie hiervoor het opgenomen termijnschema voor betalingen van KVG.

Artikel 6. Kostenverhogende omstandigheden
A. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:
a. Die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen,
b. Die KVG niet kunnen worden toegerekend en
c. Die de kosten van het werk verhogen en niet in de aanneemsom zijn opgenomen.

B. Kostenverhogende omstandigheden geven KVG recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

C. Indien KVG van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.

D. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

Artikel 7. Wijzigen en meerwerk
A. De opdrachtgever en KVG kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. De opdracht omvat alleen datgene dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk zal door KVG in principe slechts dan worden verricht, indien partijen dit nader zijn overeengekomen.

B. Deze extra (overeengekomen) werkzaamheden zullen door de opdrachtgever worden vergoed volgens artikel 7C, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met KVG gesloten overeenkomst.

C. Betaling van het meerwerk geschied voor 50% voorafgaande aan de start van het meerwerk. De overige 50% van de prijs van het meerwerk wordt voldaan bij oplevering van het meerwerk.

D. De opdrachtgever aanvaardt dat het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 7A of dat de levertijden van materialen oplopen. Partijen bepalen in dit geval een nieuw tijdstip van voltooiing van de overeenkomst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
A. KVG is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

B. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KVG aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan KVG toegerekend kan worden;
b. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

C. KVG is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

D. Als onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, dan is KVG niet aansprakelijk, mits het in de financiële begroting
van KVG opgenomen is.

E. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is KVG hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kunnen worden toegerekend.

F. De aansprakelijkheid van KVG op grond van artikel 8F is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van KVG beperkt tot 5% van de aannemingssom.

G. De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de artikelen 8A tot en met 8F verplicht KVG van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen en KVG de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor de aannemer aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen.

H. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor KVG aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, mag KVG in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever.

I. KVG is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de opdrachtgever.

J. De opdrachtgever is tegenover KVG aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

K. Hout is een natuurproduct met alle natuurlijke kenmerken van dien. Temperatuurverschillen, wisselende vochtigheidsgehaltes en andere invloeden van natuur, weersomstandigheden en klimaat kunnen invloed hebben op de vorm, gesteldheid en kleur van het hout. Voor kleur- nerf- en/of structuurverschillen in het hout kan KVG niet aansprakelijk worden gesteld. KVG kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor de natuurlijke werking van hout.

L. KVG is niet aansprakelijk voor ontstane schade aan het bouwwerk tijdens het plaatsen en constructiefouten indien het bouwwerk wordt geplaatst door een derde partij die gekozen is door de opdrachtgever.

M. KVG is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever tekort is geschoten in de uit artikel 4B van deze voorwaarden voortvloeiende plicht tot het tijdig verstrekken van juiste informatie welk KVG, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

N. KVG is steeds bevoegd de schade van koper zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

O. KVG is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever zelf geleverde materialen, ook in de situatie indien KVG deze materialen voor opdrachtgever zal plaatsen in het bouwwerk.

P. KVG is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van materialen die de opdrachtgever op, bij dan wel in het bouwwerk heeft opgeslagen of geplaatst.

Q. Buiten de in dit artikel genoemde aansprakelijkheid rust op KVG geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

R. Iedere aansprakelijkheid van KVG voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag van de
herstelwerkzaamheden waarvoor betreffende opdracht is of wordt uitgevoerd voor het specifieke bouwdeel dat uitgevoerd is.

Artikel 9. Tarief
A. Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur overeen. Wanneer er geen tarief is overeengekomen dan geldt het tarief van €65,- per uur.

B. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

C. Het tarief van KVG is exclusief parkeerkosten.

Artikel 10. Prijswijzigingen
A. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen als meerwerk beschouwd. En voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

B. Meer en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.

C. De totale prijswijzigingen kunnen tot een maximum van 2% van de aanneemsom worden ingediend bij de opdrachtgever.

Artikel 11. Betaling
A. Facturen dienen betaald te zijn binnen 7 dagen na factuurdatum.

B. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is opdrachtgever, na door KVG ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever 5% rente verschuldigd vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling.

C. Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van KVG dan geeft de opdrachtgever dit binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk en gemotiveerd te kennen. Indien de opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

D. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

Artikel 12. 5% Regeling
A. Dit artikel is slechts van toepassing op aanneming van werk die strekt tot de bouw van een woning in opdracht van een opdrachtgever, dat wil zeggen een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

B. De opdrachtgever kan maximaal 5% van de aannemingssom betreffende de laatste termijn of laatste termijnen in plaats van aan KVG te betalen, in depot storten bij een notaris. Hiervan dient KVG 7 dagen voor de oplevering schriftelijk geïnformeerd te zijn. Daarnaast dient er een bewijs van de storting bij de notaris aan KVG overhandigd te worden.

C. Indien KVG niet tijdig wordt geïnformeerd wat betreft het gebruik maken van deze regeling wordt de oplevering opgeschort. De oplevering wordt dan pas uitgevoerd wanneer 5% van het overeengekomen bedrag bij de notaris in depot is gestort tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

D. 3 dagen voor de eindoplevering dient de opleveringstermijn gestort te zijn op de rekening van KVG.

Artikel 13. Garantie
A. KVG hanteert de garantie conform contract op de producten die zij bouwt en prefabriceert. Op overige werkzaamheden welke niet omschreven staan in het contract geeft KVG garantie zover haar leveranciers en onderaannemers haar deze garantie geven. Deze garantie vangt aan op de dag na de dag van oplevering van het product.

B. KVG is alleen aansprakelijk voor luchtdichtheid volgens Bouwbesluit, klasse 1 voor de woningonderdelen die zij bouwen tenzij anders overeengekomen.

C. Op zetscheuren voor stucwerk en afwerkvloeren is er geen beroep op garantie mogelijk. KVG draagt dan ook geen aansprakelijkheid voor dit verschijnsel. Alle bouwproducten krimpen en zwellen; dit is een natuurlijk verschijnsel. Na 2 stookseizoenen zullen er nagenoeg geen zetscheuren meer ontstaan.

D. De garantie uit dit artikel is alleen van toepassing wanneer KVG de montage van het product op locatie heeft verzorgd en er sprake is van normaal gebruik.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
A. Totdat de woning is opgeleverd en de 1e eindoplevering termijn is betaald kan de opdrachtgever niet in de woning trekken en het huis bewonen.

B. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van KVG veilig te stellen.

C. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om KVG daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

D. De opdrachtgever verschaft KVG tot het moment van oplevering toegang tot de plaats waar KVG werkzaamheden verricht en kan de plaats van werkzaamheden slechts betreden na uitdrukkelijke toestemming van KVG.

E. KVG behoudt al het auteursrecht op de door haar gemaakte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen en schetsen. Deze stukken blijven eigendom van KVG.

F. Zonder schriftelijke toestemming van de KVG mogen de door hem gemaakte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, technische beschrijvingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd of op andere wijze gebruikt.

G. De wederpartij, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in artikel 14E en 14F van dit artikel dient eventuele schade te vergoeden die KVG hierdoor geleden heeft.

Artikel 15. Overmacht
A. KVG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

B. In geval van overmacht kan nakoming van KVG worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van KVG niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

C. Voor zover KVG ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

D. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop KVG geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KVG niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 16. Oplevering
A. Oplevering wordt niet uitgevoerd wanneer betalingen niet voldaan zijn door opdrachtgever of het laatste deel (5%) niet bij de notaris is gestort in depot.

B. Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. Hetzij wanneer de KVG aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het werk heeft aanvaard;
b. Hetzij wanneer uiterlijk 7 dagen zijn verstreken nadat de KVG schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
c. Hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
d. Hetzij door opdrachtgever en KVG een opleverrapport is getekend.

C. KVG is gerechtigd om de opleverdatum vast te stellen of uit te stellen. KVG geeft dit uiterlijk 7 dagen voor de oplevering schriftelijk aan de opdrachtgever aan.

D. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

E. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van 30 dagen in.

F. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 17. Beëindiging in onvoltooide staat
A. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

B. In geval van geheel of gedeeltelijk opzegging van de overeenkomst heeft KVG recht op de overeengekomen prijs, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. KVG overhandigt aan de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 18. Geschillen
A. Partijen zullen eerst bij een geschil zich tot het uiterste inspannen om dit in onderling overleg te beslechten. Pas wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn zullen ze een beroep doen op de rechter.

B. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van het arrondissement van de vestigingsplaats van KVG, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechterlijk bevoegd is.

C. Alle overeenkomsten met opdrachtgevers zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 19. Slotbepaling
A. KVG is gerechtigd foto’s van de woning(en) te plaatsen op haar website.

B. Bovenstaande voorwaarden zijn met mij doorgenomen dan wel ter kennisgeving aangeboden.